spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Selaa

Jätevesi ja liete

Tarjoamme analyysi- ja asiantuntijapalvelut niin suurille yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille, teollisuuden tarpeisiin kuin pienpuhdistamoillekin. Palvelemme jätevedenpuhdistamoita pohjoismaiden suurimmasta laitoksesta kiinteistökohtaisiin pienpuhdistamoihin. Olemme julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos. 

Nykyaikaisen, nopean ja luotettavan analyysilaitteistomme ansiosta teemme perusmääritykset tarvittaessa yhden työpäivän aikana.

Analyysitarjontamme käsittää lisäksi haitta-aineet sisältäen Euroopan päästörekisterin (E-PRTR) asetuksen mukaiset yhdisteet; raskasmetallit, orgaaniset liuottimet, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH), torjunta-aineet sekä mikrobiologiset määritykset.

Teemme viranomaisvaatimusten mukaisia teollisuusjätevesien velvoitetarkkailuja. Otamme näytteet, tutkimme ja toimitamme tulokset.

Tutkimme

 • Yhdyskuntajätevedet
 • Teollisuusjätevedet
 • Pienpuhdistamot

Tarjoamme toistuvasti kanssamme asioiville asiakkaillemme mahdollisuuden tulosten reaaliaikaiseen seuraamiseen asiakaskohtaisten tunnusten avulla.

Tarjoamme myös sertifioitua näytteenottopalvelua ja näytteen hakupalveluja.

 

Ekotoksisuustestit

Ekotoksisuustestien tarkoituksena on määrittää jonkin näytteen haitallisuutta eliöstölle altistamalla koe-eliö eri pitoisuuksille testattavaa näytettä. Näitä testimenetelmiä käytetään esimerkiksi erilaisten jätevesien myrkyllisyyden arvioinnissa.

Toksisuustestejä voidaan käyttää nopeana testausmenetelmänä suurienkin näytemäärien myrkyllisyyden testauksessa ja niiden avulla voidaan saada nopeasti kokonaiskuva näytteiden mahdollisesta haitallisuudesta eliöille. Jo pienet haitta-ainepitoisuudet voivat olla haitallisia eliöstölle ja toisaalta kemikaaleilla saattaa olla yllättäviäkin yhteisvaikutuksia, joita ei pystytä havaitsemaan pelkkien kemiallisten analyysien perusteella.


Lisätietoja


 • MetropoliLab Oy tarjoaa ekotoksisuustestausta kolmella eri testieliöllä
  • Daphnia magna -vesikirppu
  • Pseudokirchneriella subcapitata -viherlevä
  • Vibrio fischeri -valobakteeri
 • Jätevesitutkimukset tehdään akkreditoiduilla menetelmillä *)

*) Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Tiedot akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvästä toiminnasta ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat.

Kysy lisää myynti@metropolilab.fi

Metropolilab logo white